Utdelningsguiden

Under mina år på börsen har jag har testat många olika investeringsstrategier. Men den strategi jag har fastat för och som fungerar bäst för mig är investera i utdelningsaktier som har en positiv utdelningstillväxt och utdelningstrend. 

Varför ska man investera i utdelningsaktier?

Den största styrkan jag ser med utdelningsaktier och utdelningar är dess stabilitet år efter år oavsett hur börsen går. Med det menar jag att utdelningsaktier ger en ytterligare dimension utöver kurstillväxt, alltså en återkommande utdelning. Så har vi nedgångar på börsen kan du fortfarande få avkastning via utdelningar, trots negativ kurstillväxt.

Det innebär att du som utdelningsinvesterare inte heller behöver vara lika vältajmad med dina investeringar som exempelvis en tillväxtinvesterare eller daytrader.

Utdelningarna som företagen ger brukar också vara ganska ihållande då företag helst inte vill ställa in några utdelningar då det skickar ett negativt signalvärde till aktieägarna. Istället brukar utdelande bolag vara stabila med bra kassaflöden och vinster.

Dock kan det vara extraordinära händelser som gör att företag ställer in en utdelning, exempelvis pandemi eller finanskris. Då är min bedömning att det är utomstående händelser som haft inverkan på bolaget och dess vilja att betala ut utdelningar.

Om ett företag dock väljer att ställa in utdelningen pga av finansiella utmaningar så kommer jag snabbt titta närmare på deras problem. Visar det sig att de har större utmaningar med vikande lönsamhet och försäljning kommer jag

Sammanfattningsvis kan man säga att utdelningsaktier och utdelningar är en fantastisk passiv inkomst som ger dig nya pengar löpande som du kan återinvestera i nya aktier. Helt enkelt den perfekta grunden i en pengamaskin och möjlighet till ränta-på-ränta effekt!

Do you know the only thing that gives me pleasure? It’s to see my dividends coming in.

John D. Rockefeller

Kom igång med investeringar i utdelningar och utdelningsaktier

För att hjälpa dig att komma igång med att investera i utdelningsaktier har jag tagit fram en utdelningsguide. 

I guiden kommer vi gå igenom följande om utdelningar:

 • Hur räknar man ut en akties direktavkastning?
 • Vad är en utdelning?
 • Varför delar företag ut utdelningar?
 • Hur fungerar en utdelning?
 • Vilka olika varianter av utdelningar finns det?
 • Vilka datum gäller för utdelningar? 

Målet med guiden är att den ska hjälpa dig att komma igång med investeringar i utdelningsaktier, svara på dina frågor kring en utdelningsstrategi samt inspirera dig kring ditt sparande. 

Hur räknar man ut ett bolags direktavkastning?

Ett företags direktavkastningen räknas ut genom att man delar aktiens utdelning med bolagets aktiekurs.

Hur man räknar ut en akties direktavkastning

Vad är en utdelning?

En utdelning är när ett bolag betalar ut delar av sin vinst till sina aktieägare. 

Det vanligaste aktieutdelningen är att bolaget betalar ut kontanter. Men de kan också välja att dela ut aktier eller en viss del av bolaget till sina aktieägare.

Varför delar företag ut utdelningar?

Ett företag som är lönsamt och som går med vinst brukar vanligtvis göra en av dessa saker:

1. Ge utdelning till aktieägarna

Att ge utdelning till aktieägarna är vanligaste anledningen till att företag betalar ut utdelning är för att de har gjort vinst och vill ge tillbaka delar av den till sina aktieägare.

Det är också därför bolag som ger utdelning brukar vara större och etablerade företag med stabila kassaflöden och vinster. De har helt enkelt råd att betala ut utdelningar.

2. Återköp av aktier

Ett företag kan också välja att ta delar av vinsten och göra återköp av aktier. Det innebär att de köper tillbaka delar av sina egna aktier på börsen.

Att ett företag köper tillbaka aktier blir det en värdeöverföring till aktieägarna genom att utestående aktier minskar och det enskilda ägandet för aktieägarna ökar.

3. Återinvestera vinsten i bolaget för fortsatt tillväxt

Företag i en tillväxtfas tenderar till att återinvestera vinsten för en fortsatt tillväxt. Med vinsten kan de exempelvis utöka produktionen, anställa ny personal eller expandera till nya marknader.

Det skulle innebära att utdelning sannolikt skulle kunna påverka negativt och i vissa fall till och med kunna skada företagets framtidsutsikter.

Hur fungerar en utdelning?

Förenklat kan man säga att en utdelning fungerar enligt nedan:

 1. Ett företag tjänar pengar
 2. Pengarna företaget tjänar generar en vinst efter att alla kostnader är betalda
 3. Företagets styrelse beslutar att de vill betala en del av vinsten till sina aktieägare
 4. På årsstämman röstar aktieägarna om att godkänna styrelsens utdelningsförslag
 5. Utdelningen betalas ut till aktieägarna antingen årsvis, halvårsvis, kvartalsvis eller månadsvis

Vilka olika varianter av utdelningar finns det?

Det finns några olika typer av aktieutdelningar: 

Kontantutdelning

Kontantutdelning är den vanligaste formen av aktieutdelning. 

En kontantutdelning innebär att ett företag delar ut delar av sin vinst till dig som aktieägare i form av pengar. 

Nackdelen med kontantutdelning är att dessa pengar inte kommer återinvesteras i verksamhet och användas för vidare tillväxt. 

Aktieutdelning

En aktieutdelning skiljer sig från kontantutdelning eftersom du som aktieägare inte får några pengar utan du får istället fler aktier i företaget. Exempelvis skulle en aktieutdelning på 1 % innebära att du får 1 ny aktie i företaget för varje 100 aktier du äger. 

Eftersom ett företag ger ut nya aktier för att betala för utdelningen innebär det att antalet aktier i företaget har ökat. Det medför att aktien kommer att falla i värde i förhållande till antalet nyemitterade aktier. 

Scriputdelning

En scrip-utdelning eller flexibel utdelning innebär att företaget du är aktieägare i erbjuder dig att själv välja om du vill ha kontant utdelning eller nya aktier. 

Vilka datum gäller vid utdelning?

Processen för ett företag att dela ut en utdelning är relativt omfattande och består av följande steg: 

1. Deklarationsdatum

Deklarationsdatumet är när bolaget meddelar att de kommer att betala utdelning. Samtidigt meddelar de även ex-utdelningsdatum samt utbetalningsdatum.

2. Ex-utdelningsdatum

Om du vill ta del av ett bolags utdelning måste du äga aktien dagen innan ex-utdelningsdatumet. Det innebär att om du köper en aktie på eller efter ex-utdelningsdatumet är du inte berättigad till den specifika utdelningen.

Samma sak gäller också om du säljer dina aktier före ex-datumet. Men om du säljer dem på eller efter ex-utdelningsdatumet kommer du få den specifika utdelningen.

3. Avstämningsdatum

På avstämningsdatumet gör bolaget en avstämning kring vilka aktieägare som är berättigad till utdelningen. Detta sker vanligtvis någon dag efter ex-utdelningsdatumet.

4. Betalningsdatum

Betalningsdatum är den dagen som bolaget betalar ut utdelningen. Det betyder dock inte att du som aktieägare behöver få dina pengar den dagen, utan det kan dröja någon/några dagar innan utdelningen hamnar på ditt konto, vilket exempelvis kan bero på administration hos din bank.

Hur ofta betalas utdelning?

Bolag som ger utdelning kan välja att betala utdelningen: Årsvis, halvårsvis, kvartalsvis eller månadsvis. 

Det finns ingen regel på storlek på utdelningen per datum, utan det kan variera i storlek och behöver inte vara jämt fördelat per utdelningstillfälle.  

Nyckeltal för utdelningsaktier

Nedan har jag samlat relevanta nyckeltal för utdelningsaktier samt förklaringar till dessa.

Direktavkastning (dividend yield)

Direktavkastning visar hur hög utdelningen ett
företag har i förhållande till dess aktiekurs.

Således hur stor procentuell del av din investering som du får i årlig utdelning.

Utdelningsandel

Utdelningsandelen visar hur mycket av företagets vinst som delas ut till aktieägarna. Utdelningsandelen i kombination med direktavkastning brukar vara bra indikationer på hur hållbar en utdelning är.

För att räkna ut utdelningsandel används följande formel:

Utdelning/vinst per aktie

Utdelningstillväxt (dividend growth)

Utdelningstillväxten hur mycket ett företags utdelning har ökat från år till år.

Utdelningstillväxt är för mig ett styrketecken från företaget. För att företaget ska kunna betala ut större utdelningar kräver det också att företaget har en positiv årlig vinsttillväxt.

Detta nyckeltal är också den verkliga hävstången i en utdelningsportfölj. Om ett bolag har en utdelningstillväxt på 10-15 % per år är det svårt att matcha det med en lika stor årlig insättningsökning till ditt aktiekonto. Det är få av oss som får 10-15 % i årlig löneökning.

Därav fokuserar jag mycket på att leta aktier som har en haft en ihållande utdelningstillväxt.

Avkastning på eget kapital (ROE)

Avkastning på eget kapital är mått för att se hur effektivt företaget är på att skapa avkastning/vinst på det egna kapitalet.

För att räkna ut avkastning på det egna kapitalet används följande formel:

Vinst efter skatt/Eget kapital

Fritt kassaflöde (FCF)

Kassaflödet visar hur mycket pengar som stannar kvar i bolaget efter att alla utgifter är betalda.

Det fria kassaflöde består av kassaflöde från rörelse- och investeringsverksamheten.

För utdelningsinvesterare bör man kika på det fria kassaflödet då det är skattat och kan delas ut till aktieägarna.

För att räkna ut fritt kassaflöde används följande formel:

Fritt kassaflöde/Antal aktier

Min utdelningsportfölj

Du hittar min utdelningsportfölj här!