Finansordlista

I ordlistan har jag samlat olika ekonomiska och finansiella ord och begrepp samt på ett enkelt och tydligt sett försökt förklara dem. Ordlistan kommer uppdateras allteftersom.

A-aktie

Ett aktiebolag kan ge ut en eller flera olika aktieslag, vanligast är A- och B-aktier. A-aktien har oftast fler antal röster/högre röstvärde än B-aktien på bolagsstämman. En huvudägaren i bolaget vill därför främst äga A-aktie för att ha kontroll över bolaget.

ABL

ABL står för Aktiebolagslagen.

Affärsdatum

Datum när en affärs/transaktion genomfördes. 

Aktie

Aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. En akties värde är inte bestämt, utan dess värde går upp och ned. Ägare till en aktie har rätt att närvara samt rösta på aktiebolagets bolagsstämma. Ägaren har också rätt till aktieutdelning från bolaget. 

Aktiebok

En aktiebok är ett register över olika aktieägarna i ett aktiebolag. 

Aktiebolag (förkortat AB)

Ett aktiebolag är ett företag där delägarna (aktieägarna) inte har ett personligt ansvar för företagets skulder. Det krävs en kapitalinsats för att starta ett aktiebolag.

Aktiebrev

I ett aktierbrev framgår det vem som äger en eller flera aktier i ett aktiebolag. Numera är breven oftast elektroniska.  

Aktiefond

En fond som investerar i aktier eller andra aktierelaterade instrument. För att fond ska vara en aktiefond måste fonden 75 % av fondkapitalet vara investerat i aktier eller aktierelaterade instrument. En aktiefond kan ha olika investeringsintriktningar/strategier, exempelvis geografiskt eller tematiskt.

Aktieindex

Ett aktieindex visar den genomsnittliga aktiekursen och värdeutvecklingen för en sammansättning av aktier. Ett aktieindex kan exempelvis medelvärdet vara en viss bransch eller marknad, såsom OMX30 eller S&P500. 

Aktieindexlån

Obligationslån med avkastning som är kopplat till ett aktieindex.

Aktieindexobligation eller Aktieobligation

En aktieindexobligation eller aktieobligation ger vanligtvis ingen årlig ränta, utan värdeförändringen bestäms av utvecklingen för ett aktieindex.

Aktiekapital

Aktiekapitalet är det kapital som aktieägarna investerar i uppstarten av ett bolag.

Aktielån

Aktielån är utlåning av aktier, från aktieägaren, till en låntagare. Låntagaren förbinder sig att lämna tillbaka samma antal aktier efter en viss tid. Vanligtvis får aktieägaren ränta som ersättning för lånet av aktier av långivaren.

Aktiemarknadsbolag (Börsbolag)

Aktiemarknadsbolag är publika aktiebolag vars aktier finns noterade på en börs, svensk eller utländsk, eller annan auktoriserad marknadsplats. 

Aktieportfölj

Aktieportfölj är ett samlingsnamn för ditt ägande i olika aktier. 

Aktieslag

Ett aktiebolag kan ge ut olika slag av aktie, exempelvis A-, B, C, D-aktier eller stamaktie och preferensaktie. 

ATH (All time high)

All time high innebär att en aktie eller börs kurs eller pris har gjort sin högsta notering och aldrig varit högre.

ATL (All time love)

All time high innebär att en aktie eller börs kurs eller pris har gjort sin lägsta notering och aldrig varit lägre.

Aktiv risk

Ett riskmått mått som anger hur en värdepappersportföljs kursutveckling följer sitt jämförelseindex. 

Aktuell kurs

Ett värdepappers senaste noterade kurs.

AMEX

American Stock Exchange.

Andelsvärde

Andelsvärde är värdet på en andel i exempelvis en fond.

Anskaffningsvärde

Priset som ett värdepapper, exempelvis en aktie, vid inköpstillfället.

Arbitrage

Arbitrage innebär att man utnyttjande obalanser mellan olika marknader eller tidpunkter och skapar avkastning på prisskillnaden. 

Avkastning

Avkastning är förändringen i värde på ett värdepapper eller annat tillgångsslag över en viss tidsperiod. Således om du har gjort vinst eller förlust på investerat kapital. För en aktie eller fond kan du få avkastning från både kursförändring och utdelning. 

Avkastningsvärde

Avkastningsvärde är nuvärdet av alla framtida intäkter och kostnader för en investering.

Avknoppning

Avknoppning är när ett företag noterar en del av bolaget, exempelvis ett dotterbolag eller affärsområde, på börsen eller annan marknadsplats. Vanligtvis får aktieägarna aktierna i det nya bolaget.

Avräkningsnota eller diskontnota

Avräkningsnota är ett kvitto för en försäljning eller köp av ett värdepapper. 

Avslut

Ett avslut uppstår när en köpare och säljare är överens om en affär. 

Avslutsdag

Avslutsdag är dagen då en affär slutförs. Det kan exempelvis vara en värdepappersaffär.

Avstämningsdag

Avstämningsdag är den dagen som aktieboken stäms av och det fastslås vilka aktieägare som får delta vid specifika händelser, såsom delta vid emission eller rätt till utdelning. 

B-aktie

En B-aktie är ett aktieslag och den är vanligtvis röstsvagare än A-aktien.

Baisse

Baisse är när det är kraftig nedgång på börsen.

Bear market (Björnmarknad)

Bearmarket eller björnmarknad inträffar börsen faller mer än 20 % från toppen.  

Betalkurs

Betalkurs är den kurs som man betalade vid en aktieaffär. 

Betavärde

Betavärde ett en akties rörlighet jämfört mot index. Om ett betavärdet är 1 så innebär det att aktien följer indexets utveckling. Ett betavärde över 1 innebär att aktie är mer rörlig än sitt jämförelseindex. 

Blandfond

En blandfond investerar i både aktier och räntepapper.

Blankning

Att blanka innebär att man spekulerar i kursnedgång för en aktie. 

Bolagsstämma

Bolagsstämman är en sammankomst för aktieägarna och det högsta beslutande instansen i ett företag. 

Bransch

Bransch är en kategorisering av specifik typ av bolag.  

Börs

Börsen är en marknadsplats för handel av olika typer av värdepapper, exempelvis aktier och fonder.

Börsintroduktion & Nyintroduktion & IPO

När ett bolags aktier noteras/börja handlas på en marknadsplats.

Börskurs

Priset för en specifik aktie på börsen. 

Börslista

Sammansättning av värdepapper som finns på börsen, ex Large Cap, Mid Cap och Small Cap. 

Börsstopp

Ett börsstopp är när aktie tillfälligt stoppas från handel. 

Börsvärde

Ett bolags börsvärde räknas fram genom att multiplicera bolagets aktier med aktiekursen. 

Corner

En corner är när ägare äger minst 10 % av aktierna i ett bolag.

Courtage 

Avgift som man betalar när man köper och säljer värdepapper.  

Cyklisk aktie

Cykliska aktie följer en viss konjunkturcykel.  

Dagligvaror

Det är varor som handlas frekvent av konsumenter, såsom livsmedel. 

Defensiva aktier

Defensiv aktier är aktier som inte påverkas så mycket av konjunkturcykeln eller finansiella händelser, såsom ränteförändringar.

Delårsrapport

Delårsrapport ges ut av aktiebolagen till aktieägarna för att informera om hur verksamheten har gått. Delårsrapporter bland börsbolagen sker vanligtvis kvartalsvis. 

Depression

Betecknas av ekonomisk kris och lågkonjunktur.

Depå

På en depå förvaras dina värdepapper.

Direktavkastning

Direktavkastning är förhållandet mellan aktieutdelning per aktie och aktiens kurs.  Det räknas ut enligt följande: 

Utdelningen: 5 kronor  

Aktiekursen: 100 kronor

Direktavkastning: 5/100 = 0,05 = 5 %.

Dow Jones Industrial Average & Dow Jones

Dow Jones Industrial Average (DJIA) är ett amerikanskt index med de 30 största industriella aktierna i USA.

EBIT

EBIT är bolagets resultat före finansiella kostnader och skatt.

EBIT-multipel

Bolagets värde vid årets slut genom rörelseresultatet.

EBITDA

Bolagets vinst före skatt, avskrivningar samt amorteringar och ränta.

Effektiv avkastning

Effektiv avkastningen är den avkastning en ägare har fått av ett värdepapper. Det kan exempelvis vara utdelningar samt kursutveckling.

Eget kapital

Eget kapital är ett företags förmögenhet och fås fram genom att ta tillgångar minus skulderna. 

Emerging markets

Länder med bra förutsättningar att utvecklas och få hög tillväxt.

Emission

Emission är när ett bolag ger ut nya aktier för att få in nytt kapital. 

Emissionskurs

Emissionskursen är priset som betalas för att få aktier i en nyemission.

Emittent

Emittent är den som emitterar aktier (ger ut) nya aktier.

Finansiella instrument

Ett värdepapper, exempelvis aktie, fond eller option, som handlas på en värdepappersmarknaden. 

Fond

En fond är en samling värdepapper som ägs av dem som sparar i fonden.

Fondandel

Andel i värdepappersfond.

Fondbestämmelser

Alla fonder har en fondbestämmelse. Den bestämmer över fondens verksamhet och placeringsregler, etc.

Fondbolag

Ett fondbolag har fått tillstånd av Finansinspektionen att driva en värdepappersfonder.

Fondbörs

Marknadsplats för köp och sälj av värdepapper.

Fondförmögenhet

Fondförmögenhet är värdet på alla värdepapper i fonden beräknat utifrån den senaste kursen samt kassa. Även fordringar och skulder ingår i fondförmögenheten.

Fondförvaltare

Fondförvaltaren sköter en fond samt är den som gör investeringar i olika värdepapper för fondens räkning. 

Fondkonto

Ett konto för sparande i fonder.

Fundamental analys

Fundamental analys är bedömning av hur ett bolags aktiekurs ska utvecklas utifrån olika nyckeltal, såsom vinst och omsättning.

Fusion

Fusion är när två företag slås samman. 

Förvaltningsavgift

En avgift som ett fondbolag tar ur fonden för förvalta och administrera fonden.

Hausse

Motsvarighet till Baisse. Se Baisse.

I/K-tal

Förhållandet mellan ett bolags intäkter och kostnader.

Index

Ett aktieindex visar den genomsnittliga värde- eller kursutvecklingen för en sammansättning av aktier på en börs eller lista. 

Insider

Person med tillgång till icke offentligt kurspåverkande information.

Intäkt

Ett bolags inkomster under en viss redovisningsperiod.

Investerare

Företag, intuitioner och privatpersoner som investerar i värdepapper eller andra tillgångar.

Investmentbolag

Ett bolag vars affärsidé är att köpa eller investera i andra bolag. 

Investering

Placering av kapital i en tillgång.  

IPS

Individuellt pensionssparande.

Kapitalförvaltning

Ett företag som har i uppdrag att förvalta en annan persons eller företags tillgångar. 

Kassaflöde

Kassaflöde är skillnaden mellan inbetalningar och utbetalningar i ett bolags verksamhet.

Korta

Se blankning.

Kurs

Priset på marknaden för ett värdepapper eller valuta.

Kursdatum

Datum för den aktuell kursen för ett värdepapper.

Köpkurs

Det högsta priset som en köpare är beredd att betala för ett värdepapper vid en given tidpunkt.

Köpnota

Köpnota är en kvitto eller avräkningsnota för ett köp av värdepapper. 

Köporder

Köporder är uppdrag till bank eller mäklare att köpa ett värdepapper för en kunds räkning.

Likviddag

Likviddagen är den dag som pengar från en försäljning eller köp av värdepapper krediteras eller debiteras på depån.

Momentum

Momentum är en teknisk analysfaktor som mäter snabbheten i en aktiekurs rörelse. Med momentum kan du se ett värdepappers historiska avkastning relativt andra värdepapper. Att investera utifrån momentum är en vanlig aktiestrategi. Aktier med ett högt momentum har historiskt levererat en högre avkastning jämfört med börsen. 

NAV

NAV står för ”Net asset value”. NAV-kursen är värdet på en fondandel i en fond.

Nikkei

Huvudindex på Tokyobörsen.

NGM

Nordic Growth Market. 

NYSE

New York Stock Exchange.

Obligationsfond

En obligationsfond investerar i olika obligationer (räntebärande papper).

Obligationsmarknaden

Obligationsmarknaden är handel av räntebärande papper med en löptid på över ett år.

OMX-index

OMX är ett index över de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.

Option

En option är ett värdepapper med en viss rättighet kopplat till värdepappret, exempelvis rätten att sälja eller köpa en aktie till en specifik kurs inom en viss tid.

Obligationsfond

En obligationsfond investerar i olika obligationer (räntebärande papper).

Obligationsmarknaden

Obligationsmarknaden är handel av räntebärande papper med en löptid på över ett år.

OMX-index

OMX är ett index över de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.

Option

En option är ett värdepapper med en viss rättighet kopplat till värdepappret, exempelvis rätten att sälja eller köpa en aktie till en specifik kurs inom en viss tid.

P/B

P/B betyder Pris/Eget kapital (Price/Book value). P/B-talet ger en bild av hur mycket du får betala för det egna kapitalet i bolaget. Eget kapital består av bland annat tidigare årsvinster samt kapital som har tillkommit via aktiekapital. P/B-talet får du fram genom att ta priset på en aktie genom eget kapital per aktie.

P/CF

P/CF betyder Pris/Kassaflöde (Price/Cash flow). P/CF-talet ger en bild av hur mycket marknaden är beredd att betala för ett bolags kassaflöde. P/CF-talet får du fram genom att ta priset på en aktie genom kassaflöde per aktie.

P/E

P/E betyder Pris/Vinst (Price/Earnings). P/E-talet visar hur högt aktiemarknaden värderar bolagsvinsten. P/E-talet får du fram genom att ta priset på en aktie genom vinsten per aktie.

P/S

P/S betyder Pris/Omsättning (Pris/Sales). P/S-talet visar en akties pris i förhållande till dess omsättning eller försäljning. P/S-talet ger dig en bild av hur högt aktiemarknaden värderar ett bolaget försäljning. P/E-talet får du fram genom att ta priset på en aktie genom försäljningen per aktie. 

Penningmarknad

Penningmarknad är marknaden för kortfristig krediter.

Placering

Investering i ett värdepapper för att skapa avkastning. 

Placeringshorisont

Tiden som man har tänkt att behålla en investering. 

Portfölj

En persons innehav av olika värdepapper.

Portföljinvestering

Köp av mindre poster av aktier (minoritetsposter) i olika bolag.

Preferensaktie

En preferensaktie är ett aktieslag som har företräde till bolagets aktieutdelning.

Realisationsvinst

Realisationsvinst är vinsten som blir vid en försäljning. 

Recession

Recession är när ett lands ekonomiska utveckling avmattas.

Resultat

Resultat är det är skillnaden mellan ett bolags intäkter och kostnader.

ROI (Return of Investment)

ROI står för avkastning på investering. ROI visar hur mycket vinst du har gjort med din genomförda investering/investerat kapital. 

ROE (Return on Equity)

ROE betyder avkastning på eget kapital. ROE som nyckeltal visar hur mycket vinst bolaget skapar i förhållande till det egna kapitalet. ROE ska generellt sett vara så högt som möjligt.

Räkenskapsår

Avser iden mellan två årsbokslut.

Räntabilitet

Ett nyckeltal för att mäta graden av avkastning på kapital.

Räntefond

En räntefond investerar i obligationer och andra räntebärande värdepapper.

Rörelseresultat

Ett bolags intäkter minus rörelsekostnader.

Skuldkvot

Skuldkvoten beskriver skuldsättningsgraden i ett företag. 

Sluten fond

En värdepappersfond där fondens storlek är bestämd och antalet andelar är beslutat i fondbestämmelserna.

Soliditet

Soliditet är ett nyckeltal som anger företagets långsiktiga betalningsförmåga. Räknas fram genom eget kapital genom totalt kapital.

Spekulation

Att spekulera är att köpa eller sälja ett värdepapper kortsiktigt för att få avkastning. 

Split

Antalet aktier i ett bolag utökas genom att varje befintlig aktie splittas/delas upp nya. En split gör inte att bolagets värde ökar.  

Spread

Skillnaden mellan säljkursen och köpkursen.

Stamaktie

En stamaktie ges ut vid bildandet av ett aktiebolag. Ytterligare stamaktier kan tillkomma genom emission. 

Statsobligationer

Obligationer som är utgivna av Riksgäldskontoret.

Säljorder

En order att sälja ett värdepapper.

Teckningskurs

Teckningspris är pris som man betalar i en nyemission för en nyemitterad aktie.

Tillväxt

När ett företag ökar sin omsättning.

Turn around

Ett bolag som vänder dåliga resultat till ett bra resultat.

Tvångsinlösen

Tvångsinlösen sker när en ägare som äger 90% av aktierna i ett bolag begär att få köpa resterande aktier. 

Täckningsgrad

Täckningsbidrag i förhållande till försäljningspriset i procent.

Uppflaggning

Meddelande till börsen och aktieägare att en aktieägare går över en viss nivå av ägande av aktier eller röster i ett bolag.  Det sker vid 25 %, 33 %, 50 % och 67% av aktier eller röster. 

Utdelning

Utdelning är den del av bolagets vinst som aktieägarna får som avkastning för att de har investerat i bolaget. 

Vinst per aktie

Bolagets vinst efter skatt dividerat genom antalet aktier.

Vinstdisposition

Bolagsstämman beslutar hur bolagets nettovinst ska användas, exempelvis aktieutdelning. 

VPC

Värdepapperscentralen. 

VP-konto

Konto aktieägares värdepapper är registrerade. 

Värdepappersfond

En värdepappersfond är en fond som består av olika värdepapper, exempelvis aktier.